Gradbeno dovoljenje in zahteve po energetski učinkovitosti od 1.1.2011 in od 1.1.2015

29. december 2010

Do 31. decembra 2010 se lahko vlogam za izdajo gradbenega dovoljenja prilagajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelani po dosedanjih predpisih, od 1. januarja 2011 pa se sme zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti samo projekt, izdelan v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije (Ur.l. RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010).

ZAHTEVE od 1.1.2011
-Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje - 10., 11. in 12. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije Ur.l. RS 52/2010
Projekt mora biti izveden v skaldu s predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb.  Izbor sistemov mora biti energetsko učinkovit.
-Priprava tople vode - 13. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije Ur.l. RS 52/2010
Energijska učinkovitost sistema za pripravo tople vode se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih hranilnikov tople vode in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, uravnoteženjem in regulacijo sistema v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.Topla voda se praviloma zagotavlja s sprejemniki sončne energije ali alternativnim sistemom z uporabo obnovljivih virov energije.
- Energijska učinkovitost stavbe - 16. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije Ur.l. RS 52/2010
Najmanj 25 odstotkov celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov energije v stavbi.
- Elaborat gradbene fizike - 17. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije Ur.l. RS 52/2010
Doseganje učinkovite rabe energije v stavbah oz. izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika se dokazuje v elaboratu gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (URE.
-Mejne vrednosti učinkovite rabe energije - 21. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije Ur.l. RS 52/2010

Od 1.1.2011 do 31.12.2014 se vlogam za izdajo gradbenega dovoljenja prilagajo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katere se šteje, da je energijska učinkovitost stavbe dosežena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub H'T (W/m2K) ne presega:
Formula
2. dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje Q(NH) stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine A(u) oziroma prostornine V(e) stavbe, ne presega:
- za stanovanjske stavbe: Q(NH)/A(u) ≤ 56 + 60 f(0) - 4,5 T(L) (kWh/m2a),
- za nestanovanjske stavbe: Q(NH)/V(e) ≤ 0,32 (56 + 60 f(0) - 4,5 T(L)) (kWh/m3a),
- za javne stavbe: Q(NH)/V(e) ≤ 0,29 (56 + 60 f(0) - 4,5 T(L)) (kWh/m3a);
3. dovoljen letni potreben hlad za hlajenje Q(NC) stavbe, preračunan na enoto hlajene površine stavbe A(u), ne presega:
- za stanovanjske stavbe: Q(NC)/A(u) ≤ 70 kWh/(m2a);
4. letna primarna energija za delovanje sistemov v stavbi Q(p), preračunana na enoto ogrevane površine stavbe A(u), ne presega:
- za stanovanjske stavbe: Q(p)/A(u) = 275 +1,1 (60 f(0) - 4,4 T(l)) kWh/(m2a);
5. ne sme biti presežena nobena od mejnih vrednosti, določenih v tabeli 1 točke 3.1.1 tehnične smernice.
 -Zračna propustnost ovoja - 13. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije Ur.l. RS št. 93/2008
V stavbah z vgrajenim sistemom mehanskega prezračevanja z več kot 0,7-kratno izmenjavo zraka, računano z V(e, )zračna prepustnost ne sme presegati 2 izmenjavi zraka na uro pri tlačni razliki 50 Pa, merjeno po standardu SIST ISO 9972.

ZAHTEVE od 1.1.2015
-Mejne vrednosti učinkovite rabe energije - 7. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije Ur.l. RS 52/2010
Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja stavbe, določen z izrazom H'(T) (W/m2K) = H(T)/A, ne presega:
Formula
kjer pomeni brezdimenzijsko razmerje med površino oken (gradbena odprtina) in površino toplotnega ovoja stavbe. Za kriterije velja:
- če je f(0) < 0,2, se upošteva, da je f(0) = 0,2, - če je f(0) > 1,0, se upošteva, da je f(0) = 1,0;
2. dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje Q(NH) stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine A(u) oziroma prostornine V(e) stavbe, ne presega:
- za stanovanjske stavbe: Q(NH)/A(u) ≤ 45 + 60 f(0) - 4,4 T(L) (kWh/(m2a)),
- za nestanovanjske stavbe: Q(NH)/V(e) ≤ 0,32 (45 + 60 f(0) - 4,4 T(L)) (kWh/(m3a)),
- za javne stavbe: Q(NH)/V(e) ≤ 0,29 (45 + 60 f(0) - 4,4 T(L)) (kWh/(m3a));
3. dovoljen letni potreben hlad za hlajenje Q(NC) stavbe, preračunan na enoto hlajene površine stavbe A(u), ne presega:
- za stanovanjske stavbe: Q(NC)/A(u) ≤ 50 kWh/(m2a);
4. letna primarna energija za delovanje sistemov v stavbi Q(p), preračunana na enoto ogrevane površine stavbe A(u), ne presega:
- za stanovanjske stavbe: Q(p)/A(u) = 200 +1,1 (60 f(0) - 4,4 T(L)) kWh/(m2a);
5. ne sme biti presežena nobena od mejnih vrednosti, določenih v tabeli 1 točke 3.1.1 tehnične smernice.

PREDPIS
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010)

Read more...

Davek na prodajo, menjavo, darovanje nepremičnine

25. december 2010

Po 1.1.2011 bo višji DDV iz 8,5% na 20% na nova stanovanja, razen za stanovanja in hiše katerih kvadratura je manjša od 120 m2 in hiše manjše od 250m2 (ti sodijo v sklop socialne politike).


Prenosi nepremičnin so obdavčeni z tremi davki:
 • Davek na dodano vrednost (DDV):

  Davek
  Splošna stopnja -  za stanovanja večja od 120 m2 in hiše večje od 250m2. 20%
  Nižja stopnja - stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh.
  Tudi po 1.1.2011 za stanovanja katerih kvadratura je manjša od 120 m2 in hiše manjše od 250m2.
  8,5%
  Nižja stopnja DDV se uporablja do konca prehodnega obdobja (do 1.1.2011) iz Pristopne pogodbe Republike Slovenije k Evropski uniji oz. do konca prehodnega obdobja, ki je določen v pravnem aktu Sveta, s katerim se Sloveniji dovoljuje uporaba nižje stopnje DDV.
 • Davek od dobička iz kapitala: Če je bila nepremičnina pridobljena po 1.1.2002 pa je potrebno plačati dobiček iz kapitala in oddati tudi Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (razen za odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju ali po darilni pogodbi za primer smrti, oproščeno tega davka je tudi če ste imel lastnik vsaj 3 leta stalno prebivališče v tej nepremičnini in je tudi dejansko bival tam) Vrednost kapitala = ocenjena vred. nepremičnine - davek na promet z nepremičninami - stroški cenilca (če je bil vključen) - normirani stroški ; Zakonodaja: Zakon o dohodnini (glej 93.-108. člen)
Obdobje imetništva nempremičnineDavek
Od 0 - 5 let20%
Od 5 - 10 let15%
Od 10 - 15 let10%
Od 15 - 20 let5%
Od 20 let dalje0%
 • Davek na promet z nepremičninami je odvisen od vrste prenosa in pogodbe določi pa vam ga pristojna izopostava Davčne uprave RS:
Vrsta pogodbe Davek Zakonodaja
-Prodajna pogodba
-Menjalna pogodba
2% plača prodajalec,
ali pri menjavi tisti,
ki odtuji neprem.
Zakon o davku na promet nepremičnin
-Darilna pogodba
-Izročilna pogodba
-Pogodba o preužitku
-Pogodba o dosmrtnem preživljanju
-Darilna pogodba za primer smrti
0% prvi dedni red
Ostali po lestvici*:
5-39%  plača tisti,
ki prejme premož.,
oz. plača ko prejme
premož. (po smrti)
Pri razdelitvi solastnine
se plača davake le na
preseženi delež.
Zakon o davku na dediščine in darila

*Davčne stopnje glede na dedne redove:
Grafična shema dednih redov po ZDDD:

Read more...

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH