Vrste objektov, enostavni, nezahtevni, manj zahtevni, zahtevni

02. marec 2013

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS) omogoča s 9.3.2013 gradnjo večjih kvadratur nezahtevnih in enostavnih objektov. !!! Objekti, zgrajeni pred uveljavitvijo te uredbe, se razvrstijo po določbah te uredbe, če je za investitorja to ugodneje, prekinjeni so tudi inšpekcijski postopki.ENOSTAVNI
OBJEKTI
(ni potrebno GRADB. DOVOLJ.)
NEZAHTEVNI
OBJEKTI - več tukaj.
(GRAD. DOVOLJ. -samo vloga na upravni enoti brez načrta - projekta)
Veljavnost grad. dovolj. 1 leto
MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI (obvezno GRAD. DOVOLJ. s projektom)
Veljavnost grad. dovolj. 2 leti
ZAHTEVNI OBJEKTI (obvezno GRAD. DOVOLJ. s projektom)
Veljavnost grad. dovolj. 3 letaUREDITEV OD 9.3.2013 DALJE:
Vrsta objekta
Nezahteven - NOVO
Enostaven - NOVO
Majhna stavba
(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Površinado vključno 50 m2
Noben
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave
(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Noben
Površina do vključno 20 m2
Ograja
Višina nad 2 m do vključno 3 m
Višina do vključno 2 m
Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)
Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m
Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m
Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)
Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE
Zmogljivost do vključno 50 PE
Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)
Prostornina nad 30 m3 do vključno 50 m3
Prostornina do vključno 30 m3
Vodnjak, vodomet
Višina nad 5 m, globina nad 30 m
Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m
Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali)
Stavbe: do vključno 100 m2 Ribogojnice: do vključno 2000 m³
Noben
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju)
Stavbe: do vključno 150 m2 in višina do vključno 6 m
Stolpni silosi: višina nad 5 m do vključno 10 m
Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m
Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 150 m2
Stavbe: površina do vključno 40 m2 
Stolpni silosi: višina do vključno 5 m
Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m
Gozdne prometnice: vse Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m2
Zbiralnik gnojnice in gnojevke: noben 


Objavljeno: 10.4.2010, posodobljeno 2.3.2013, 20.3.2013, 5.10.2013

Read more...

Gradbeno dovoljenje za NEZAHTEVNE OBJEKTE in ENOSTAVNE OBJEKTE (garažo, drvarnico, uto, pomožni objekt, kozolec)

01. marec 2013

Gradbeno dovoljenje je odvisno od vrste objekta.  Gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt se pridobi z vlogo na upravni enoti na območju kjer je nameravana gradnja. Postopek se vodi po enostavnem postopku in mu ni treba priložiti projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, temveč se izpolni poseben obrazec za vlogo, vlogi se priloži še soglasja pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.


1. Velikost je  običajno do 50 m2 (kmetijski do 150 m2)
2.Sami si izrišemo idejno skico
(tloris, prerezi)
!!! NE POTREBUJEMO ARHITEKTA
3. Pridobimo morebitno dokumentacijo ***
4. Na pristojni upravni enoti oddamo vlogo za Gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt in plačamo takso 22,66€
e-uprava: Vloga za izdajo dovoljenja za nezahtevni objekt  
!!! Ni potrebno prilagati projekta (načrta, ki ga rišejo arhitekti), ampak oddamo le vlogo:
*** Potrebna dokumentacija:
-Soglasja pristojnih soglasodajalcev (če se gradi v območju varovalnega pasu gosp. javne infrast. ali varov.območij)
-Prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiško katastrskem prikazu v merilu 1:500 ali 1:1000, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč (TO PRIPRAVITE SAMI)
-Dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo

UREDITEV OD 9.3.2013:
Nezahtevni objekti so opredeljeni v Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/2013-velja od 9.3.2013, 24/2013-velja od 21.3.2013 in 23/2013-velja od 29.3.2013), ki omogoča  gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov. Objekti, zgrajeni pred uveljavitvijo te uredbe, se razvrstijo po določbah te uredbe, če je za investitorja to ugodneje, prekinjeni so tudi inšpekcijski postopki. 27.3.2013 je ministrstvo objavilo še dodatna pojasnila.


Vrsta objekta
Nezahteven - NOVO
Enostaven - NOVO
Nezahteven
- STARA UREDBA do 8.3.2013
Enostaven-STARA UREDBA do 8.3.2013
Majhna stavba
(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Površina nad 30 m2 do vključno 50 m2
Noben
Površina do vključno 30 m2
Drvarnica do 12 m2, višina največ 3 m Garaža do 30 m2 višina največ 3,5 m. Steklenjak do 30 m2, višina največ 3,5 m. Uta do 15 m2, višina največ 3 m.
Nadstrešek do 30m2
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave
(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Noben
Površina do vključno 20 m2


Ograja
Višina nad 2 m do vključno 3 m
Višina do vključno 2 m
Višina do 2.2 m
Nobena
Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)
Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m
Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m
Višina do 1.5 m
Noben
Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)
Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE
Zmogljivost do vključno 50 PE
PE Zmogljivost do vključno 50 PE

Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)
Prostornina nad 30 m3 do vključno 50 m3
Prostornina do vključno 30 m3
Prostornina do 50 m3

Vodnjak, vodomet
Višina nad 5 m, globina nad 30 m
Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m
Noben
Vrtina, vodnjak do 30m globine
Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali)
Stavbe: površina nad 40 m2 do vključno 100 m2 Ribogojnice: prostornina od 250 m³ do vključno 2000 m³
Noben
Stavbe: površina do vključno 40 m2 Čebelnjak: višina praviloma do vključno 4,5 m Ribogojnice: prostornina do vključno 250 m³
Noben
Čebelnjak do 20m2 in višino do 3m, Ribnik do 30 m2 (beton) ali 100m2 (naravna kotanja) z globino do 2m
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju)
Stavbe: površina nad 40 m2 do vključno 150 m2 in višina nad 5 m do vključno 6 m
Stolpni silosi: višina nad 5 m do vključno 10 m
Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m
Dvojni kozolci (toplarji): površina nad 40 m2 do vključno 150 m2
Stavbe: površina do vključno 40 m2 in višina do vključno 5 m 
Stolpni silosi: višina do vključno 5 m
Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m
Gozdne prometnice: vse Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m2
Zbiralnik gnojnice in gnojevke: noben
Toplar do 150 m2, višine do 6 m; Kmečka lopa do 30 m2 in višino do 5 m, Rastlinjak, višine do 3 m, Koritasti silos, do 150 m2, višine do 8 m Stolpasti silos do 30 m2, višine do 8 m, Skedenj, do 150 m2 in višine do 6 m, Senik, do 150 m2 in višine do 6 m, Gnojišče, do 200 m2 in višine do 2 m, Zbiralnik gnojnice (gnojevke) do 150 m3; Vodni zbiralnik, do 1000 m3 globine do 2 m, Betonsko korito, do 20 m3; Poljska pot, širina do 2,5 m; Gozdna cesta, dolžina do 2 km, širina vozišča v premi do 3,5 m; Grajena gozdna vlaka, dolžina do 1 km; Obora za rejo divjadi Steklenjak, do 30 m2 in višino do 3,5 m
Krmišče do 30 m2, Poljska pot, gozdna pot, Molzišče do 30 m2, Hlevski izpust do 180 m2, Senik do 30 m2, Enojni kozolec z dolžino do 30 m, Kašča do 20 m2, Ograje za pašo do višine 1,5 mObjavljeno: 11.4.2010, posodobljeno 1.3.2013, 20.3.2013, 19.11.2013

Read more...

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH