Tipski načrti za hiše

28. marec 2010

Preden si izbirate tipski načrt morate poznati prostorsko ureditevene pogoje vaše občine ali lokacijsko dovoljenje (ni več obvezno za gradnjo) in to tudi upoštevati:

 • Razmerje stranic - običajno znaša 1 : 1,4
 • Streha - običajno dvokapnica, naklon običajno 40°
 • Kolenčni zid - običajno 70-100 cm
 • Možni gaberiti - za vikend naselja so manjši
 • Koliko možnih etaž - običajno K+P+M ...
Glavni tipi tlorisnih zasnov:
Stopnišče mimo dnevnega prostora

Stopnišče mimo dnevnega prostora
Stopnišče skozi dnevni prostor
Stopnišče znotraj dnevnega prostora

Pri načrtovanju hiše bodite pozorni še na vrste stopnišč:
Ravne stopnice - 9,6m2
Zavite 1/4 - 7,9m2
S podestom - 8,3 m2
Zavite 1/2 - 6,2 m2

2 x zavite - 7,1 m2
Zavite - 6,5 m2
  Povezave na strani s tipskimi načrti:
   Kaj je še pomembno:
   • Vhod v objket
   • Dostop do objekta
   • Sončni del objekta (na jugu več oken in več dnevnih prostorov)
   • Možnost postavitve pomožnega - nezahtevnega objekta (garaže, drvarnice, nadstreška....)
   • Balkoni "da ali ne"
   • Klet "da ali ne" - premislite glede na teren, saj je potreben poglobljen uvoz, škarpe (oporni zid) - primerno bolj za gradnjo v pobočju .

    Read more...

    Vrste pogodb o prepisu premoženja

    27. marec 2010

    Najbolj običajne VRSTE POGODB o premoženju so:
    (435. - 527. in 528. - 568. člen Obligacijskega zakonika)

    - PRODAJNA POGODBA:
    Z njo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodano pravico; če izvrševanje te pravice zahteva posest stvari, pa tudi, da mu bo stvar izročil.
    Oblika pogodbe: notarski zapis.
    Preklic: ni možen.

    - MENJALNA POGODBA: Z menjalno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil zamenjano stvar, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico. Predmet menjave so lahko tudi druge prenosljive pravice. Iz menjalne pogodbe nastanejo za vsakega pogodbenika obveznosti in pravice, ki nastanejo iz prodajne pogodbe za prodajalca.
    Oblika pogodbe: notarski zapis.
    Preklic: ni možen.

    - PRODAJNO NAROČILO (STARINARSKA POGODBA): S pogodbo o prodajnem naročilu se prevzemnik naročila zavezuje, da bo določeno stvar, ki mu jo je izročil naročitelj, prodal za določeno kupnino v določenem roku, ali pa mu jo v tem roku vrnil.
    Oblika pogodbe: notarski zapis.
    Preklic: ni možen.

    - DARILNA POGODBA: Z darilno pogodbo se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja.
    Oblika pogodbe: običajno v pisni obliki (če podarjena stvar ni takoj prenešena in če se izpolni po darovalčevi smrti) z notarskim zapisom. 
    Preklic: Da možen.
    -Če pride darovalec po sklenitvi pogodbe v položaj, da je ogroženo njegovo preživljanje. 
    -Preklic ni mogoč, če bi z njim prišel obdarjenec v položaj, da bi bilo ogroženo njegovo preživljanje. -Darovalec in darovalčev dedič lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti. 
    -Če darovalec po sklenitvi dobi otroka, prej pa ni imel otrok. 

    - IZROČILNA POGODBA (POGODBA O IZROČITVI IN RAZDELITVI PREMOŽENJA):
    Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, posvojenci in njihovi potomci, ki bi bili po zakonu poklicani, da po njem dedujejo (potomci).
    Oblika pogodbe: notarski zapis.
    Preklic: Da možen.
    -Izročitelj lahko prekliče pogodbo zaradi hude nehvaležnosti.
    -Enako pravico ima izročitelj, če potomec ne daje njemu ali komu drugemu preživnine, ki je bila dogovorjena s pogodbo o izročitvi in razdelitvi in če ne poravna izročiteljevih dolgov, katerih poravnava mu je bila v tej pogodbi naložena.
    -V drugih primerih neizpolnitve bremen, prevzetih s pogodbo o izročitvi in razdelitvi, odloči sodišče.

    - POGODBA O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU
     S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, s tem da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti.
    Oblika pogodbe: notarski zapis.
    Preklic: Da možen.
    -Preživljanec se lahko v korist preživljalca odpove razpolaganju s premoženjem, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju.Preživljalec po preživljančevi smrti ni odgovoren za njegove dolgove, pač pa se lahko določi v pogodbi, da bo on odgovoren za njegove obstoječe dolgove določenim upnikom.
    -Pogodbeni stranki lahko sporazumno razvežeta pogodbo o dosmrtnem preživljanju tudi potem, ko sta jo že začeli izpolnjevati.
    -Če postane skupno življenje neznosno, lahko vsaka stranka zahteva od sodišča, da se pogodba razveže.
    -Vsaka stranka lahko zahteva, da se pogodba razveže, če druga stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti.
    - Če se po sklenitvi pogodbe razmere tako spremenijo, da postane izpolnitev pogodbe znatno otežkočena.
    - Sodišče lahko spremeni preživljančevo pravico v dosmrtno denarno rento, če to ustreza eni in drugi stranki.
    -Če umre preživljalec, preidejo njegove obveznosti na njegovega zakonca in na tiste potomce, posvojence ali njihove potomce, ki so poklicani k dedovanju, če ti v to privolijo. Če ti ne privolijo v nadaljevanje pogodbe o dosmrtnem preživljanju, se pogodba razveže in nimajo pravice zahtevati odškodnine za prejšnje preživljanje.
    -Če zakonec, potomci, posvojenci ali potomci posvojenca ne morejo prevzeti pogodbenih obveznosti, imajo pravico zahtevati odškodnino od preživljanca.Sodišče določi to odškodnino po prostem preudarku, upoštevajoč pri tem premoženjske razmere preživljanca in tistih, ki so bili upravičeni do nadaljevanja pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

    - POGODBA O PREUŽITKU
    S pogodbo o preužitku se ena stranka (preužitkar) zavezuje, da bo na drugo stranko (prevzemnik) prenesla lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve. Prevzemnikove obveznosti se lahko dogovorijo v obliki občasnih denarnih dajatev, nudenju življenjskih potrebščin, oskrbovanju, zagotovitvi stanovanjskega prostora, prepustitvi uživanja določenega zemljišča in podobno. Če prevzemnik prevzete nepremičnine odsvoji, je za izpolnitev obveznosti iz pogodbe o preužitku odgovoren tudi novi pridobitelj, če je preužitek vpisan v zemljiško knjigo (stvarno breme).
    Oblika pogodbe: notarski zapis.
    Preklic: Da možen.
    -Če postane skupno življenje nevzdržno, lahko vsaka stranka zahteva, da se pogodba razveže.
    -Vsaka stranka lahko zahteva, da se pogodba razveže, če druga stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti.

    Read more...

    O strani

    © 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

    Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

    Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

    Kontakt

    gradovivoblakih@yahoo.com

    Arhiv strani

      © Gradovi v oblakih 2010-2011

    Pojdi NA VRH