Subvencije za mlade družine 2011 in druge ugodnosti

19. oktober 2011

  • 18.10.2011 - Sklad je zaključil s pregledovanjem in obdelavo dela vlog za subvencije prispelih na javni poziv za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in subvencioniranje tržnega najema stanovanj za leto 2011 ter je pričel s pošiljanjem prvih odločitev. Več na: Stanovanjski sklad RS.
  • SUBVENCIJE ZA MLADE DRUŽINE - Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja za tržni najem stanovanja, nakup, gradnja, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti: Stanovanjski sklad RS, vsakoletni razpis (v letu 2009 in v letu 2010), poleg pogoja mlade družine*** se upošteva tudi dohodek. Subvencija je v letu 2009 znašala 300€  na družinskega člana (pripada mladi družini največ 8 let). Da bi vlada zagotovila subvencije za vse upravičence je spremenila višino subvencije na družinskega člana, in sicer na 120 EUR - za LETO 2011.
  • RAZPIS 2011 najdete na Stanovanjskem skladu RS objava 24.6.2011, vlaganje vlog od 27.06.2011 do 20.07.2011.
  • Besedilo javnega poziva in vlogo za prijavo 2011 
 
  • Oprostitev plačila takse za izdajo gradbenega dovoljenja: Upravna enota. Plačila takse so oproščene mlade družine***, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.
  • Zmanšanje plačila komunalnega prispevka: samo v nekatrih občinah, ki imajo v odloku o plačilu komunalnega prispevka vpisano olajšavo za mlade družine kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega problema pri gradnji stanovanjske hiše
  • Cenejši in prednostni nakupi neprofitnih stanovanj (nekatere občine)
  • Ugodnejše obrestne mere (nekatere banke)

***Definicija mlade družine:
Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek.
Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.

Read more...

Nakup parcele

Pri nakupu zemljišča oz. parcele preverite:


Kje lahko dobite te podatke?


Zazidljivost parcele
Na občini kjer leži nepremičnina brezplačno pridobite Potrdilo o namenski rabi zemljišča. Več kot polovica občin v Sloveniji  pa ima že objavljene prostorske plane na internetu na PISO - Prostorski informacijski sistem občin, Ljubljana na Urbinfo in Koper na 3MAP.
Dostop do parcele
Kako je urejena pot do parcele? Je dostop po javni poti (preveri lastništvo poti)?
Javni vpogled v podatke o nepremičninah (GURS)
Zemljiška knjiga
Komunalno opremljenost parcele
Ali ima parcela v biližini napeljave vode, elektrike, kanalizacije, telefona, plina?
Javni vpogled v podatke o nepremičninah (GURS)
 Iščite po naslovu in nato odprite željeno nepremičnino in na razdelku Gospodarska javna infrastruktura kliknite Išči in nato kliknite globus, kjer boste videli grafični prikaz infrastrukture na željeni parceli (odprite si še Legendo desno spodaj).
Lokacija parcelePreverite šolski okoliš, občino, bližino vrtca, šole, trgovine, avtobusa...
Javni vpogled v podatke o nepremičninah (GURS)
Odškodnina za spremembo namemb. kmet. zemljiščPri nakupu pazite, koliko boste morali odšteti pri izdaji gradbenega dovoljenja za odškodnino. Preverite v informativnem izračunu odškodnine.
Komunalni prispevek v občini, kjer leži parcelaKomunalni prispevek se obračunava različno glede na občino, kjer leži parcela. Izračun komunalnega prispevka pa je predpisan v odloku občine.
Iskanje odlokov in predpisov občin (Uradni list, na levi poišči svojo občino in poglej občinske predpise, odloke, sklepe...)
Projektni pogoji in soglasja
-Pridobitev projektnih pogojev (vlogo z idejno zasnovo npr. hiše se da na občino)
-Prostorski ureditveni pogoji (gre za predpis posamezne občine): v njem so urejeni možni načnini gradnje npr. območje stanovanj, območje počitniških hiš....
OSNOVNA SOGLASJA:
-elektro soglasje
-kanalizacijsko soglasje
-vodovodno soglasje
-energetsko soglasje
-prometno soglasje
POSEBNA SOGLASJA:
-soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine
-vodno soglasje (gradnja v bližni vodotoka, vodovarstvenem, poplavnem, erozijsko ogroženem, plazovitem ali plazljivem območju)
-prometno soglasje – drsc
-soglasja v varovalnih pasovih (železnica, elektro dalnjovod, varovalni pasovi cest, …)
-Soglasje sosedov pri majhnem odmiku (Večina občin je v svojih odlokih kot minimalni odmik najbolj izpostavljenega dela objekta od parcelne meje določila 4 m. Če je ta odmik manjši, morajo sosednje h gradnji dati soglasje, ki ga lahko overijo tudi na upravni enoti.)
Iskanje odlokov in predpisov občin (Uradni list, na levi poišči svojo občino in poglej občinske predpise, odloke, sklepe...)

Read more...

Izračun odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč

11. oktober 2011

DELNA UKINITEV ODŠKODNIN ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI
31.7.2012 V Uradnem listu št.58/2012 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D), ki ukinja (pod boniteto 50) oz. zmanjšuje odškodnino zaradi spremembe namembnosti ter omogoča vračilo odškodnin (na podlagi vloge v 6 mesecih).

Izračun odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč

Kvadratura zemljišča: m2 Preveri tukaj.
Boniteta: 0-100 Poišči tukaj.***


Odškodnina: EUR
***klikni Vstop in na levi vpiši naslov, pretipkaj varnostno kodo in klikni zeleno puščico ob lokaciji, ki ustreza. Pri zeleno obrobljenem prikazu Parcela klikni puščico navzdol in v podrobnih podatkih najdeš podatek tako o velikosti parcele kot o boniteti.

Kako se izračuna odškodnina? - STARA UREDITEV
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se odmeri na kvadratni meter na podlagi bonitete kmetijskega zemljišča, ki se vodi v zemljiškem katastru, in sicer:
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 1 do 20 x 0,05 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 21 do 40 x 0,18 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 41 do 60 x 0,20 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 61 do 75 x 0,22 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 76 do 100 x 0,25 eurov.

ODŠKODNINA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA = kvadratura parcele * vrednost bonitete zemljišča * 0,05 do 0,25 EUR (odvisno od same bonitete zemljišča)

Več o odškodnini za spremembo namembnosti si preberi tukaj.

Read more...

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH