Gradnja brez gradbenega dovoljenja, črna gradnja, legalizacija objekta

06. marec 2011

Brez gradbenega dovoljenja lahko gradimo le enostavne objekte. Tudi če plačujete nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča to še ne pomeni, da gre za legalno gradnjo.

VRSTE nedovoljene gradnje (nedovoljenih posegov v prostor):
-nelegalna gradnja: gradnja oz.dela se izvajajo/so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja za njih pa je le-to predpisano (tudi pri neostranitvi objekta pri nadomestni gradnji).
Pristojni gradbeni inšpektor odredi, da se gradnja takoj ustavi ter da se že zgrajeni objekt ali del objekta v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca odstrani, vzpostavi prejšnje stanje ali drugače sanira objekt, del objekta oziroma zemljišče, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna.
-neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo oz. dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vendar se takšna gradnja oz. dela izvajajo oz. so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim;
V primeru neskladne gradnje, ki se izvaja v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, pristojni gradbeni inšpektor odredi, da se takšna gradnja ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja oziroma prepove uporabo objekta oziroma tistega njegovega dela, ki se uporablja v nasprotju s pogoji iz gradbenega dovoljenja, dokler (rok je en mesec) investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja in novega uporabnega dovoljenja. 
-nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico;
V primeru nevarne gradnje pristojni gradbeni inšpektor ustavi gradnjo oziroma prepove uporabo takšnega objekta ter odredi, da se na objektu oziroma delu objekta v roku, ki ga določi, izvedejo nujna vzdrževalna dela, ali pa da se objekt ustrezno obnovi ali odstrani.
-nelegalni kop pomeni, da se mineralne surovine izkoriščajo na območju, za katerega ni z izvedbenim prostorskim aktom opredeljeno, da je takšna raba prostora dovoljena oziroma dopustna.
V primeru nelegalnega kopa pristojni gradbeni inšpektor odredi, da se vsa dela takoj ustavijo, ter da se kop v določenem roku vzpostavi v prejšnje stanje ali drugače sanira zemljišče, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, in sicer na investitorjeve stroške, če investitorja ni mogoče odkriti, pa na stroške lastnika zemljišča, na katerem je takšen kamnolom, gramoznica oziroma peskokop.

POSLEDICE nedovoljene gradnje
-potrebna je legalizacija objekta (gradbeno dovoljenje po trenutno veljavnih predpisi)
-potrebno je plačati komunalni prispevek po trenutnem odloku občine, kjer leži objekt (cca 5.000-20.000 EUR odvisno od velikosti parcele, vrste objekta, velikosti objekta, opremljenosti s komunalno infrast....)
-potrebno je plačati  kazen (za fizične osebe: za nelegalno gradnjo 400-1250 EUR, za neskladno ali nevarno gradnjo 200-840 EUR, nelegalni kop 630-1900 EUR)
-potrebno je plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (157. člen ZGO in glej Uredbo o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila).
-vpiše se zaznamba (plomba) v zemljiški knjigi (158. člen ZGO): prepovedana so vsa dovoljenja in dejanja v zvezi s to nepremičnino (npr. izvedba komunalnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi, njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti v njem, promet z nedovoljeno gradnjo ali z zemljiščem in sklepanje drugih pravnih poslov, kot sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov med živimi).
 -odklop gospodarske javne infrastrukture (vode, elektrike...) (158. člen ZGO): Gradbeni inšpektor naloži upravljavcu gospodarske javne infrastrukture odklop (če je nedovoljena gradnja že priključena oz. odklop legalne gradnje če je priključek izveden preko nje)

LEGALIZACIJA objekta - črne gradnje (kako pridobimo gradbeno dovoljenje):
-preverjanje ali sploh dovoljena gradnja objekta, ki že stoji (Prostorski plan občine, Prostorski ureditveni pogoji občine, lokacijska informacija)
-pridobitev gradbenega dovoljenja po trenutno veljavnih predpisih

Read more...

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH