Google street view Slovenia - Google maps

30. januar 2014

KAJ JE TO STREET VIEW
Storitev Street View ponuja 360-stopinjske fotografije slovenskih ulic in turističnih znamenitosti. V Sloveniji so snemali julija 2013 s pričetkom v Ljubljani. Slovenija je 55. država za katero so na voljo ti podatki. Zakrite so registrske tablice, hišne številke, obraze itd. Ponujena pa nam je možnost, da lahko tudi sami zahtevamo dodatno zameglitev.

KJE NAJDEM APLIKACIJO:
https://www.google.com/maps

NAVODILA ZA ISKANJE V APLIKACIJI Google street view - Google maps :
1. V iskalno polje zgoraj vtipkajte znamenitost ali ulico, ki jo iščete
npr. Prešernov trg
2. Ikono človečka (nahaja se nad drsnikom + -) kliknite z levo miškino tipko in jo držite dokler niste na mestu želene ulice. Krogec pod človečkom je ciljna točka. Vrtite sliko poljubno s pomočjo miške, tipk na tipkovnici ali orodja za vrtenje na sliki. Namig: Ko držite človečka se pojavijo modre ceste po katerih je Googlov avto snemal. V desnem kotu spodaj pa lahko preklapljate na pogled načrta ulic.

Read more...

Osebna služnost in nepremičninski davek

09. december 2013

OSEBNA SLUŽNOST: Osebna služnost je pravica imetnika, da uporablja tujo stvar ali izkorišča pravico in traja najdlje do imetnikove smrti. Če je osebna služnost ustanovljena v korist pravne osebe, čas njenega trajanja ne sme biti daljši od trideset let. Imetnik osebne služnosti ne more prenesti, lahko pa prenese njeno izvrševanje, če ta zakon tako določa.

NEPREMIČNINSKI DAVEK:
Z urejeno osebno služnostjo na nepremičnini, lahko pridobite status rezidenčne nepremičnine. Potrebno pa je upoštevati naslednje omejitve in lastnosti:
  • Samostojnost nepremičnine: Osebna služnost mora biti vpisana na celotno nepremičnino, pri čemer se za namene davka na nepremičnine kot samostojna nepremičnina upošteva nepremičnina, kot je na presečni datum evidentirana v registru nepremičnin s samostojno identifikacijsko oznako.
  • Zavezanec za plačilo davka: Imetnik osebne služnosti postane zavezanec za davek na nepremičnine.
  • Solastništvo: Skladno z določbami Stvarnopravnega zakonika se osebna služnost lahko ustanovi tudi na solastniškem deležu. Vendar pa glede na določbe Zakona o davku na nepremičnine imetnik osebne služnosti na deležu nepremičnine ne bo zavezanec za davek na nepremičnine, saj osebna služnost ni vpisana na celotni nepremičnini. Zavezanec za davek v tem primeru je solastnik deleža, na katerem je ustanovljena osebna služnost. 
  • Tuja stvar: Osebna služnost je stvarna pravica na tuji stvari. Torej osebne služnosti ne morete podeliti osebi, ki je že solastnik.
  • Izogib zakonskim obveznostim: Zakon o notarjatu v 23. členu določa da Notar ne sme opravljati zadev iz 2. člena tega zakona v poslih, ki so po zakonu nedopustni ali o katerih sumi, da jih stranke sklepajo samo navidezno ali zato, da bi se izognile zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovale tretjo osebo. Prav tako notar ne sme poslovati z osebo, o kateri ve, da zaradi mladoletnosti ali iz drugega zakonskega razloga ni sposobna skleniti pravnega posla.
  • Prepis in bremenitev otrok: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerij v 111. členu določa, da starši smejo s privolitvijo centra za socialno delo odsvojiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in izobrazbe, ali če to zahteva kaka druga njegova korist.
VRSTE OSEBNIH SLUŽNOSTI:
1. UŽITEK: Užitek je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati in uživati tujo stvar ali pravico tako, da se ohranja njena substanca. Predmet užitka je lahko nepotrošna stvar ali pravica, iz katere izvirajo obresti ali druge koristi. Užitkar svoje pravice ne more prenesti, lahko pa prenese njeno izvrševanje. Predmet užitka je lahko tudi solastniški delež. V tem primeru ima užitkar pravico izvrševati užitek v obsegu solastnikove pravice. Užitek se lahko ustanovi tudi na delu nepremičnine tako, da nepremičnino skupaj uporabljata in jo uživata lastnik in užitkar. V tem primeru se v njunem medsebojnem razmerju šteje, kot da bi bil z užitkom obremenjen solastniški delež, ki ustreza obsegu uporabe stvari v korist užitkarja. V razmerju do tretjih pa se šteje, da je nepremičnina obremenjena kot celota. Užitek nastane na podlagi pravnega posla ali sodne odločbe. Za nastanek užitka se poleg veljavnega pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti užitek, zahteva še izpolnitev drugih pogojev, ki jih določa ta zakon. Za pridobitev užitka na nepremičnini se zahteva zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo. Užitek na premičnini se pridobi z izročitvijo stvari. Užitek na pravici se pridobi s poslom, ki je potreben za prenos pravice. Užitek nastane z dnem, ko postane sodna odločba pravnomočna. Užitkar mora lastnika obveščati o vseh okoliščinah, pomembnih za stvar in mu dopustiti, da jo enkrat letno pregleda. Užitkar mora med trajanjem užitka kot dober gospodar vzdrževati stvar v skladu z njenim gospodarskim namenom. Užitkarja bremenijo vsi stroški rabe kot tudi stvarna bremena in javne dajatve ne glede na korist, ki jo ima od užitka. Če užitkar ne izpolni katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka in je ogrožena substanca stvari, lahko lastnik od užitkarja zahteva primerno zavarovanje. Če mu užitkar tega zavarovanja ne da, lahko lastnik zahteva predčasno prenehanje užitka. V tem primeru ima užitkar pravico do nadomestila za predčasno prenehanje, ki ga sodišče določi, upoštevaje stanje stvari in pričakovano trajanje užitka. Izredna popravila 238. člen (1) Če je treba zaradi višje sile ali izrabe stvari opraviti popravilo, ki presega okvire vzdrževanja, mora užitkar o tem nemudoma obvestiti lastnika. (2) Če lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka na svoje stroške opravi popravilo, mu užitkar dolguje obresti na vrednost opravljenih del, potrebnih za vzpostavitev stanja stvari ob ustanovitvi užitka. Obresti zapadejo v plačilo konec vsakega koledarskega leta, za zadnje leto pa ob prenehanju užitka. (3) Če lastnik v primeru iz prvega odstavka tega člena v razumnem roku noče opraviti popravila, ga lahko opravi užitkar na svoje stroške. Povrnitev teh stroškov se lahko zahteva ob prenehanju užitka po pravilih, ki veljajo za dobrovernega posestnika. Užitkar mora dopustiti lastniku stvari, da med trajanjem užitka na svoje stroške opravi izboljšave stvari. Za čas, ko je zaradi izvedbe del omejena užitkarjeva pravica, mu lastnik dolguje denarno nadomestilo. Po prenehanju užitka mora posestnik vrniti stvar njenemu lastniku. Če stvari ni mogoče vrniti v stanju, v kakršnem je bila v trenutku ustanovitve užitka, lahko lastnik zahteva nadomestilo za izgubo zaradi poslabšanja. Užitkar ne odgovarja zaradi poslabšanj, ki so posledica redne uporabe stvari ali višje sile. Užitek preneha s potekom časa, odpovedjo užitkarja ali s smrtjo oziroma prenehanjem užitkarja. Odpoved je enostranska izjava užitkarja, da se svoji pravici odpoveduje. Če je predmet užitka nepremičnina, užitek preneha z izbrisom iz zemljiške knjige. Užitek preneha, če je stvar uničena. Če na mesto uničene stvari stopi nova stvar ali pravica, se užitek prenese na to stvar ali pravico.  Predmet užitka so lahko tudi potrošne stvari in pravice, ki ne dajejo obresti ali koristi. V tem primeru se šteje, da je bila dana v užitek denarna vrednost stvari ali pravice, ki se ob prenehanju užitka vrne lastniku. Če je tako posebej dogovorjeno, mora užitkar vrniti valorizirano glavnico. Za nepravi užitek se smiselno uporabljajo določila tega zakona o užitku. Vsi zahtevki za nadomestilo iz razmerja med lastnikom in užitkarjem zastarajo v enem letu od njihovega nastanka.

2. RABA: Raba je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati tujo stvar v skladu z njenim gospodarskim namenom za potrebe imetnika služnosti tako, da se ohranja njena substanca. Predmet rabe so lahko samo nepotrošne stvari.  Imetnik rabe lahko uporablja stvar v obsegu, ki izhaja iz pravnega naslova, ki je podlaga za ustanovitev. Imetnik izvrševanja rabe ne more prenesti na tretjo osebo. Za osebno služnost rabe se smiselno uporabljajo določila tega zakona o užitku. Če je obseg rabe določen tako, da lahko stvar uporabljata skupaj lastnik in imetnik rabe, se smiselno uporabljajo določila tega zakona o užitku na delu nepremičnine.

3. SLUŽNOST STANOVANJA: Služnost stanovanja je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati tuje stanovanje ali njegov del za potrebe imetnika služnosti in njegove družine tako, da se ohranja njegova substanca. Imetnik služnosti stanovanja ima pravico do uporabe skupnih delov stanovanjske hiše. Izvrševanja služnosti stanovanja se ne more prenesti na tretjo osebo. Za osebno služnost stanovanja se smiselno uporabljajo določila tega zakona o užitku.

Več info: http://www.vlada.si/teme_in_projekti/nepremicnine_in_davek/osebna_sluznost/

Read more...

Cena kurilno olje, drva, sekanci, peleti, plin, elektrika

25. november 2013

Poraba goriva in način ogrevanja pri enodružinski hiši (novogradnja, 150m2, dobra izolacija, 24 000 kw na leto):

Vrsta goriva
Letna porabaCena na enotoLetni strošek

Kurilno olje

2300 l / leto

0,996 EUR/liter +46 prevoz
Preveri ceno na Petrol.si.

2337 EUR
Trda goriva (drva oz. polena)
kotel s sesalnim ventilatorjem

12 m3

70 EUR / m3 (razrezana)

840 EUR

Sekanci

28 m3

20 EUR / m3

560 EUR

Peleti
4,8 t ali
7,5 m3
180 EUR / t
230 EUR / t (smrekovi peleti)
864 EUR
1104 EUR

Utekočinjen naftni plinplinohrami

3385 l 0,897 EUR / l
Preveri ceno na Petrol.si. 
3036EUR

Zemeljski plin
plinovodno omrežje

2477 Sm3
0,49338 EUR / Sm3
Preveri ceno na Petrol Energetika. 

1222 EUR

Toplotna črpalka zrak-voda
cca 30 kWh na dan*30 dni * 5 mesecev
= 4500 kWh na leto
cca 0,136678  EUR / kWh
Preveri ceno na Pocenielektrika.si.

615 EUR

Toplotna črpalka zemlja-voda (zemeljski kolektorji)
cca 20 kWh na dan*30 dni * 5 mesecev
= 3000 kWh na leto
cca 0,143167 EUR / kWh
Preveri ceno na Pocenielektrika.si.

429 EUR

Toplotna črpalka voda-voda (vrtina do podtalnice)
cca 20 kWh na dan*30 dni * 5 mesecev
= 3000 kWh na leto
cca  0,143167 EUR / kWh
Preveri ceno na Pocenielektrika.si.

429 EUR

Električni radiatorji
90 W / m2
2700 kWh / mesečno * 5 mesecev
= 13500 kWh na leto
cca 0,128041 EUR / kWh
Preveri ceno na Pocenielektrika.si.

1728 EUR

Termoakumulacijska peč

potrebna moč 2kW (2000 W) za 20 m2 pri
1200 ur delovanja v sezoni
2/20 kW*1200 h*150 m2 prostora v hiši
=18000 kWh na leto (3600 kWh na mesec)
cca 0,1269 EUR / kWh
Preveri ceno na Pocenielektrika.si.

2285 EUR
(457 / mesec)

Posodobljeno: 01.04.2012, 25.11.2013

Merske enote – razlaga

Kubični meter (m3) je prostornina lesa brez vmesnih, praznih prostorov (prostornina kocke s stranicami 1 m). Uporablja se kot mera za okrogli les.

Prostorninski meter (prm) je skladovnica (velikosti kocke s stranicami 1 m) zloženih kosov lesa vključno z zračnimi vmesnimi prostori. Uporablja se kot mera za polena, cepanice in okroglice.

Nasuti meter (nm3) je nasutje manjših kosov lesa (drva, sekanci, žagovina itd.) v zaboju s prostornino 1m3.

Klaftra (star ljudski izraz) prostorninska mera, zlasti za drva, približno 4 m3 višine 1 m.
Pretvori
Izpolni rumeno polje in izberi in menijev in klikni na gumb "Izračunaj".Oblika goriva:
Količina:
Želena oblika goriva:
Rezultat:
Cene energentov lahko preveriš tudi na Ensvet Nova Gorica.

Read more...

O strani

© 2010-2014 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH