Znižanje, ukinitev odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč

11. julij 2012

Znižanje, ukinitev odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
NOVO
31.7.2012 V Uradnem listu št. 58/2012  je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D), ki ukinja (pod boniteto 50) oz. zmanjšuje odškodnino zaradi spremembe namambnosti ter omogoča vračilo odškodnin (na podlagi vloge v 6 mesecih).

ODŠKODNINA = tlorisna površina kmetijske rabe * A
pri čemer se faktor A določi glede na boniteto zemljišča, na katerem leži tloris objekta in ki se vodi v zemljiškem katastru, in znaša: a) za gradnjo objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v skupino objektov transportne infrastrukture in drugih gradbeno inženirskih objektov: – boniteta zemljišča od 51 do 60: 1 euro,
– boniteta zemljišča od 61 do 75: 3 eure,
– boniteta zemljišča od 76 do 100: 5 eurov;
b) za gradnjo drugih objektov:
– boniteta zemljišča od 51 do 60: 4 eure,
– boniteta zemljišča od 61 do 75: 12 eurov,
– boniteta zemljišča od 76 do 100: 20 eurov.
Če tloris objekta leži na parcelah različnih bonitet, se za vsak del tlorisa kmetijske rabe upošteva pripadajoča boniteta.
Če tloris objekta leži na parceli, ki ima poleg bonitete večje od 50 tudi boniteto nič, se za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti upošteva boniteta večja od 50.


20.7.2012 Državni zbor z absolutno večino glasov (49 za in 17 proti) ponovno odločil za znižanje/odpravo odškodnin.

18.7.2012 Državni svet je na izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo zakona o kmetijskih zemljiščih. DZ bo moral o zakonu tako odločiti še enkrat, za njegovo ponovno sprejetje pa je potrebno vsaj 46 glasov.

11.7.2012 Državni zbor podprl znižanje odškodnin za gradnjo na kmetijskih zemljiščih in sprejel novelo zakona o kmetijskih zemljiščih (48 za in 12 proti), ki:
-znižuje odškodnine za pozidave kmetijskih zemljišč
-ukinja odškodnine za zemljišča, ki imajo boniteto nižjo od 50
-višina odškodnine bo odvisna tlorisa objekta in ne več od celotnega zemljišča.

Vir: Predlog 30.5.12 (besedilo), amandma 18.6.12 (besedilo k 3. členu)

Za jeseni koalicija pripravlja novo zakonodajo, ki bo uredila nadomestila.
______________________________

Pa se vrnimo na do sedaj veljavno odškodnino.

Od 8.6.2011 velja sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih (UL 43/11), ki uvedla odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v zazidljivo - stavbno zemljišče.
Višina odškodnine je bila odvisna od:
 Plačilo odškodnine je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za npr. hišo. Pri nezahtevnih objektih (garažah, utah, drvarnicah...) se odškodnina na obračunava.

Katera zemljišča spadajo v določanje odškodnin?
Za določanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in za izvajanje določb, ki se nanašajo na skupne pašnike, se poleg zemljišč območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč za kmetijska zemljišča štejejo tudi zemljišča, ki so s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določena za nekmetijsko namensko rabo in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: evidenca dejanske rabe zemljišč) uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine.

Kdo plača odškodnino?
Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta na kmetijskem zemljišču, zaradi česar se to zemljišče ne bo več uporabljalo za kmetijsko pridelavo, mora plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

Kdaj se NE plača odškodnine?
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se ne plača v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na:
– rekonstrukcijo ali odstranitev objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;
– gradnjo nezahtevnih objektov po predpisu, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost.

Kolikšna je višina odškodnine za spremembo namembnosti?
Pojdi na izračun --> tukaj.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se plača od površine zemljiške parcele, na kateri se bo gradil objekt. Če je bila odškodnina zaradi spremembe namembnosti že plačana od dela zemljiške parcele, se odškodnina zaradi spremembe namembnosti plača le za preostali del zemljiške parcele.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se določi v znesku na kvadratni meter glede na boniteto kmetijskega zemljišča.
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se odmeri na kvadratni meter na podlagi bonitete kmetijskega zemljišča, ki se vodi v zemljiškem katastru, in sicer:
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 1 do 20 x 0,05 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 21 do 40 x 0,18 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 41 do 60 x 0,20 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 61 do 75 x 0,22 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 76 do 100 x 0,25 eurov.

Odškodnino zaradi spremembe namembnosti odmeri v upravnem postopku organ, pristojen za izdajo dovoljenj za gradnjo, ki hkrati nadzoruje pobiranje, vplačevanje in evidentiranje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, po uradni dolžnosti, in sicer po prejemu vloge iz prvega odstavka prejšnjega člena. Za reševanje pritožb v zadevah odmere odškodnine zaradi spremembe namembnosti je na drugi stopnji pristojno ministrstvo, pristojno za graditev.

Plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti je eden od pogojev za izdajo dovoljenja za gradnjo v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov.

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C)

Skupina poslancev je že 22.9.2011 podala predlog za spremembo zakona in s tem znižanje odškodnine, a ta takrat ni bil sprejet.

Read more...

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH