Javljalnik oglikovega monoksida, plina, požara, co

19. januar 2012

Oglikov monoksid (CO) je strupen plin, brez barve, vonja in okusa. Je lažji o zraka in nastane pri nepopolnem izgorevanju trdih, tekočih in plinskih snovi in z naravnim procesom biotransformacije halometanov v telesu. Oglikov monoksid je tudi najpogostejši vzrok zastrupitve običajno pri ogrevanju prostora, kuhinji, kopalnici (plinske peči), delo v domači garaži, delo v tovarni...


Klinični znaki zastrupitve:
BLAŽJE ZASTRUPITVE: slabo počutje, glavobol, utrujenost.
HUJŠE OBLIKE ZASTRUPITVE: bruhanje, motnje vida, koncentracije, spomina, motnje zavesti (vse do kome), motnje srčnega ritma, bolečine v prsih (AMI), mravljinčenje v okončinah, krči, odpoved dihanja.Detektorji, senzorji oz. javljalniki so lahko različnih vrst:
-javlalniki dima in požara,
-detektor vročine,
-detektor plina,
-detektor oglikovega monoksida,
-javlalniki nivoja vode,
-javljalniki izpada električne energije.

Ko se odločite za nakup javljalnika dima, morate paziti na naslednje:
-Cene se gibljejo od 30-150 EUR.
-Javljalnik mora evropskim normam SIST EN 14604.
-Vsebovati mora baterije z dolgo življenjsko dobo.
-Imeti mora testni gumb za preverjanje delovanja (preverjanje minimalno enkrat mesečno),
-Imeti mora varnostno funkcijo, ki signalizira izrabljenost baterije,
-Treba ga(jih) je namestiti na primerno mesto in v zadostnem številu.

Read more...

Priključevanje na električno omrežje brezplačno do sprejetja novih predpisov

06. januar 2012

Ustavno sodišče je s 1. januarjem razveljavilo podzakonski akt, ki je določal podlago za zaračunavanje omrežnine za priključitev novih odjemalcev na distribucijsko omrežje ali povečanje priključne moči. Ustavno sodišče je namreč z odločbo ugotovilo neskladje Energetskega zakona z Ustavo.


O D L O Č B A 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Računskega sodišča Republike Slovenije, na seji 14. aprila 2011 
o d l o č i l o: 
1. Štiriinštirideseta alineja 4. člena in prvi stavek drugega odstavka 27. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) sta bila v neskladju z Ustavo. 
2. Četrta alineja 4. člena, drugi stavek drugega odstavka 27. člena ter prva in druga alineja točke a) 87. člena Energetskega zakona so v neskladju z Ustavo. 
3. Ugotovljeno protiustavnost iz prejšnje točke izreka mora Državni zbor Republike Slovenije odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. 
4. Osmi in deveti odstavek 15. člena, četrti odstavek 23.b člena, prva alineja prvega odstavka 64.p člena, peti in šesti odstavek 64.s člena, drugi in šesti odstavek 67. člena, tretja alineja tretjega odstavka in četrti odstavek 71. člena ter 82. člen v delu, ki se nanaša na delež cene za uporabo omrežja, Energetskega zakona niso bili oziroma niso v neskladju z Ustavo. 
5. Tretji odstavek 20. člena, 21. člen in 34. člen v delu, ki se nanaša na povprečni strošek priključevanja, Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07) se razveljavijo.
6. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati 1. 1. 2012.
Vir: Uradni list RS, št. 37/2011 z dne 20. 5. 2011

Ker nova zakonska podlaga ni bila sprejeta so do nadaljnega brezplačne naslednje storitve:
-omrežnine za priključitev novih odjemalcev na distribucijsko omrežje,
-povečanje priključne moči. Ministrstvo za gospodarstvo državnega zbora namreč ni prepričalo o nujnosti sprejetja novele energetskega zakona, ki bi zagotovila pravno podlago za omenjen prispevek.

NOVOSTI V ZVEZI Z ZAKONODAJO:


Petek 10.2.2012 sprejeta novela Energetskega zakona

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E)


Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. januarja 2012.

Št. 003-02-1/2012-6

Ljubljana, dne 6. februarja 2012

Novela velja od 11.2.2012.

Vir: Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10.2.2012
Sobota 28. 1. 2012 ob 10. uri - izredna seja DZ
V Soboto, 28. 1. 2012 ob 10. uri bo izredna seja državnega zbora na kateri bodo poslanci odločali o:1. Volitve predsednika Vlade Republike Slovenije
2. Predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1), nujni
postopek, EPA 54-VI
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-
1C), nujni postopek, EPA 55-VI
4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E),
nujni postopek, EPA 57-VI

5. Mandatno-volilne zadeve

12.1.2012 -168. redna seja Vlade RS

Vlada določila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

Vlada RS je danes na redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Zaradi nepopolnega ali nepravilnega prenosa direktiv je prejela Republika Slovenija sedem opominov, ki jih predlog zakona ureja tako, da bo saniral stanje in omogočil notifikacijo direktiv.

Lizbonska pogodba namreč skrajšuje predsodne postopke in omogoča, da se denarna kazen zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv izreče hitreje kot prej. Ker izvajanje podnebno-energetske politike in ciljev sodi v politične prioritete trenutnega mandata Evropske komisije, je pričakovati, da bo Komisija predlagala Sodišču EU kaznovanje držav članic, ki prenosa zadevnih aktov še niso notificirale, do konca 2011. Na to, kako pomemben je pravočasni prenos zakonodaje EU v nacionalni pravni red, in kako se po Lizbonski pogodbi sedaj izvaja člen 260(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, je Komisija pojasnila v svojem sporočilu z dne 15. 1. 2011. Odpravlja se druga predpravdna stopnja (obrazloženo mnenje) po členu 260(2) PDEU. V primeru nenotifikacije pa lahko Komisija v skladu s členom 260(3) PDEU Sodišču EU predlaga, da naloži plačilo kazni že v prvi fazi postopka. Sodišče EU denarno kazen izreče glede na koeficient resnosti kršitve in koeficient trajanja kršitve. Sprejetje predloga zakona bi nas pred tem obvarovalo in to je neposreden prihranek za državni proračun, lahko tudi po več deset tisoč EUR dnevno.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi z dne 14. 4. 2011 ugotovilo, da "povprečni stroški priključevanja" nimajo zakonske podlage in dalo čas za odpravo nezakonitosti do 1. 1. 2012. Zato je potrebno sprejeti predlog zakona po nujnem postopku in omogočiti, da se odpravi nezakonitost in predpiše pravna podlaga za zaračunavanje »povprečnih stroškov priključevanja«, ki jih v zakonu preimenujemo v »omrežnino za priključno moč«. Če te zakonske podlage ne bo, za priklop na distribucijsko omrežje od 1. 1. 2012 ne bo več možno zaračunavati omrežnine, ki pomeni okrog 40 % celotnega proračuna distribucijskih podjetij.

Republika Slovenija ima v skladu z Direktivo 2009/73 dolžnost izvesti lastniško ločitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja od proizvodnje in dobave, kar mora država zagotoviti s 3. 3. 2012. Za operaterje, ki so bili dne 3. 9. 2009 del vertikalno integriranega podjetja je po direktivi dopuščena možnost, da se država odloči in dovoli oblikovanje neodvisnega operaterja (ITO), ki je sicer lastniško še vertikalno povezan, vendar pod posebnimi pogoji in s posebnimi zahtevami. Če država do 3. 3. 2012 zakonsko ne uredi te možnosti za ITO, je obvezna oblika lastniško popolnoma ločen sistemski operater (unbundling). Če Republika Slovenija ne bi delno implementirala Direktive 2009/73, bo s tem neposredno kršila določbo Direktive, ki nalaga državam članicam, da od 3. marca 2012 dalje zagotovijo delovanje podjetij, ki imajo v lasti prenosni sistem zemeljskega plina kot lastniško ločenega ali kot neodvisnega operaterja prenosnega sistema.

Vir: Vlada RS - 168. redna seja Vlade RS z dne 12.1.2012

9.1.2012 - Ministrstvo za gospodarstvo - predlog predpisa

Številka: 007-336/2011/30
Ljubljana, dne 09. 01. 2012
EVA 2011-2111-0076
GENERALNI SEKRETARIAT 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – predlog za 
obravnavo zakona po nujnem postopku
...


stran 2

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi št. U-I-257/09-22 z dne 14. 4. 2011
ugotovilo, da "povprečni stroški priključevanja" nimajo zakonske podlage, in dalo čas  za 
odpravo nezakonitosti do 1.1.2012. Z EZ-E se vzpostavlja zakonska podlaga za ta prispevek. 
Zato je nujno potrebno sprejeti predlog zakona po nujnem postopku in omogočiti, da se 
odpravi nezakonitost in predpiše pravna podlaga za zaračunavanje »povprečnih stroškov
priključevanja«, ki jih v zakonu preimenujemo v »omrežnino za priključno moč«.   Če te 
zakonske podlage ne bo, za priklop na distribucijsko omrežje  od 1.1.2012 ne bo več možno
zaračunavati omrežnine, ki pomeni okrog 40% celotnega proračuna distribucijskih podjetij.
....
stran 12

Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije
14.4 2011 je Ustavno  sodišče Republike Slovenije v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, začetem  na zahtevo Računskega sodišča Republike  Slovenije, sprejelo 
odločbo, s katero je med drugim (točki 5 in 6) razveljavilo  20., 21. in 34. člen Splošnih 
pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne 
energije (Uradni list RS, št. 126/07), kjer se nanašajo na povprečni strošek
priključevanja (PSP).  Členi so razveljavljeni z odložitvijo do 1.1.2012. Razlog za 
neskladje je, da PSP ni nikjer omenjen v EZ, kot vrsta javne dajatve pa nujno potrebuje
zakonsko podlago. Za odpravo neskladja je torej potrebno dopolniti Energetski zakon in 
potem še ustrezno na novo sprejeti Splošne pogoje, ki jih izdaja SODO-Sistemski 
operater distribucijskega omrežja, d.o.o.. Vsebinsko plačevanje povprečnih stroškov 
priključevanja sicer ni sporno, zato je Računsko sodišče tudi dotične člene razveljavilo z 
odložnim rokom. V predlaganih dveh spremembah torej v EZ uvajamo novo vrsto 
omrežnine, »omrežnino za priključno moč«. Gre torej za eno od tarifnih postavk pri 
pobiranju omrežnine, ki se pobira ob prvi priključitvi ali ob povečanju priključne moči. 
Prav novi priključki in povečane priključne moči namreč odločilno vplivajo na potrebe 
po razvoju omrežja, tarifne postavke za omrežnino pa so zastavljene stroškovno. V 
bistvu gre za rezervacijo moči v omrežju, ki mora biti odjemalcu na voljo od 
priključitve naprej. Vzpostavitev in vzdrževanje te rezervacije prinašata operaterju 
strošek, ne glede na to, v kolikšni meri uporabnik omrežja dejansko uporablja omrežje. 
Opredeljen je namen te postavke, kot tudi način plačevanja. V 87. členu so naloge 
agencije za energijo dopolnjene z določanjem tudi te omrežninske postavke.
....

Vir: Predlog zakona že poslan v obravnavo po nujnem postopku (poslano dne 9.1.2012 za obravnavo na vladi 12.1.2012)
Preveri vse novosti na Ministrstvu za gospodarstvo - predlogi predpisov energetika

Read more...

Vloga za hišno številko, izdelava, pridobitev, cena

04. januar 2012

Vlogo za izdajo hišne številke vložimo pri pristojni Geodetski upravi:
- Vloga za določitev hišne številke (.doc, Vir: e-uprava)

Če stavbe še nimate vpisane v kataster stavb morate tej vlogi priložiti še izpolnjene vprašalnike registra nepremičnin (!!! GURS vas nato pisno pozove, da v roku 3 mesecev uredite vpis stavbe v kataster stavb - elaborat vam izdela geodetsko podjetje, cena cca 500-1000€):
- Vprašalnik: Vprašalnik o stavbi (.pdf, Vir: GURS)
- Vprašalnik: Vprašalnik o delu stavbe (.pdf, Vir: GURS)
Navodila za izpolnjevanje: dejanska raba dela stavbe (običajne hiše) je 1110001 stanovanje v samostojeci stavbi z enim stanovanjem; ostala tehnična navodila najdete na strani GURSa.

Ko oddajate vlogo plačate tudi 13 € za izdelavo hišne tablice (npr. v Ljubljani tudi nekoliko več, saj so z odlokom predpisane drugačne dimenzije tablic). Tablice izdelujejo pooblaščena podjetja za izdelavo hištni tablic (tem tudi plačamo omenjeni znesek):
-JG Gorenc k.d.,Vodovodna cesta 38E, 1000 Ljubljana
-Lupiga Miha Krnc s.p, Kresnice 24a, 1281 Kresnice

Geodetska uprava RS vam nato v cca 1 mesecu pošlje Obvestilo o določitvi hišne številke in naslova ter Poziv za vpis stavbe v kataster stavb, da na podlagi 8. odstavka 81. člena ZEN v roku 3 mesecev po prejemu tega poziva vložite zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.

Zakaj potrebujem hišno številko?
- zaradi prijave stalnega bivališča
- za priklučitev gospodinjstva na električno omrežje (distributerji običajno to postavijo kot pogoj pred prikopom)
- zaradi enostavnejše orientacije (da nas najdejo prijatelji, poštar, reševalci, dostava...)
- zaradi vpisa nove stavbe v kataster stavb (po novembru 2006 biti vpisane v kataster stavb).

Kakšna naj bo hišna številka?
Podoba tablice, na kateri je hišna številka, je predpisana, a ni enotna za vso Slovenijo. Podrobnosti v zvezi z barvo, pisavo, morebitnim grbom in podobno določajo občinski svetniki. Številke si v ulicah običajno sledijo po vrsti, na levi strani ulice so lihe, na desni pa sode.


Read more...

Nove takse upravnih storitev s 1.1.2012

Upravne takse so se dne 1.1.2012 spremenile. Torej po Zakonu o upravnih taksah pričnejo veljati nove takse upravnih storitev. Nekaj pogosteje uporabljanih:


UPRAVNA TAKSA
CENA

Podrobnejše informacije o višini taks in o ostalih taksah lahko pridobite v Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. list RS, št. 106/2010) oziroma na spletni povezavi http://www.uradni-list.si/.

Read more...

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH