Prodajna pogodba nepremicnine (Kupoprodajna pogodba) - sestava, primer, vzorec

10. april 2010

PRODAJNA POGODBA:
Z njo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodano pravico; če izvrševanje te pravice zahteva posest stvari, pa tudi, da mu bo stvar izročil.
Oblika pogodbe: notarski zapis.
Preklic: ni možen.

Primer oz. vzorec sestave prodajne pogodbe (okvirna vsebina):

PRODAJNA POGODBA
št. _______


ki sta jo dogovorila in sklenila

1. ime in naslov kupca
(v nadaljevanju: kupec)

in

2. ime in naslov prodajalca
(v nadaljevanju: prodajalec)

1. člen

Stranki uvodoma ugotavljata naslednje:
1. predmet te prodajne pogodbe je nepremičnina parc. št. ____, hiša v izmeri __ m2, vl. št. ___ k.o. _________, ki je na podlagi odločbe (sklepa...) _________  last ______  do celote (1/1),
2. ____,
3. stroške odmere nepremičnine parc. št. ____ k.o. ____ je plačal kupec,
...

2. člen

Kupec ________ in lastnik nepremičnine iz prvega člena te pogodbe ________, sklepata pogodbo o prodaji nepremičnine parc. št. _____, hiša v izmeri __ m2, vl. št. ___ k.o. _________.

3. člen

Kupec in prodajalec se dogovorita, da znaša kupnina za parc. št. ___, hiša v izmeri __ m2, vl. št. ___ k.o. _________, ______,00 EUR (z 20% DDV-jem).  Kupec se zaveže kupnino v znesku ______,00 EUR poravnati v enkratnem znesku, v osmih (8) dneh od sklenitve te pogodbe, na račun ime prodajalca 00000-0000000000, odprt pri banki _________.

V primeru zamude s plačilom kupnine ima prodajalec pravico kupcu zaračunati zakonite zamudne obresti.

4. člen

Prodajalec se zaveže po plačilu celotne kupnine kupcu izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo, ki se overi pri notarju na stroške kupca.

5. člen

Stroške notarske overitve podpisa prodajalca na tej pogodbi in zemljiškoknjižnem dovolilu ter ostale stroške v zvezi s to prodajno pogodbo nosi kupec.

6. člen

Vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo bo predlagal prodajalec.

7. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa pred pristojnim sodiščem v _______.

8. člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Prodajna pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme prodajalec dva (2) izvoda, kupec dva (2) izvoda, en (1) izvod pa služi za potrebe zemljiške knjige. Notarsko overjen izvod pogodbe prejme prodajalec zaradi vpisa v zemljiško knjigo, kupec pa prejme kopijo notarsko overjenega izvoda pogodbe.
Kraj, datum                                                                  Krajdatum


PRODAJALEC:                                                           KUPEC:

V pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki mora biti sklenjena med nepremičninsko družbo in naročiteljem, morajo biti navedeni naslednji podatki:
1. ime in priimek nepremičninskega posrednika, ki bo opravljal posle posredovanja z navedbo številke licence in zaporedno številko vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov;
2. višina plačila za posredovanje
3. ime zavarovalnice, številka police in višina zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti nepremičninske družbe
4. opis stroškov posameznih poslov
5. vrsta in višina morebitnih dodatnih storitev in stroškov
6. pravica do plačila za posredovanje
7. višina plačila za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino
8. okvirno ponudbeno ceno za posamezno vrsto nepremičnine, ki je predmet posredovanja brez vštetih predpisanih davkov in plačila za posredovanje;
9. opis nepremičnine, ki je predmet posredovanja;
10. čas trajanja pogodbe

Vir: Zakon o nepremičninskem posredovanju

1 komentarji:

Anonimni,  12. februar 2015 10:12  

Kako je v primeru da kupec prvo plača aro, in pride do razdrtja pogodbe kaj je prodajalec dolžan vrniti kupcu a kaj kupec prodajalcu.
Hvala

Objavite komentar

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH